เรียนอาชีวะบนดอย ในวิถีเกษตรพอเพียง ที่ “ศูนย์ฯบ้านนาโต่”